Helaas kunnen we nog niet overal in Nederland bezorgen. 

Daar wordt hard aan gewerkt dus hou deze website in de gaten.
Er komen steeds meer ballonartiesten/kunstenaars bij zodat we meer plaatsen kunnen bezorgen en ook de bezorgkosten laag kunnen houden. (dus het is mogelijk dat de bezorgkosten lager worden)
Alle plaatsen met groen bezorgen wij op dit moment.
Staat uw plaats er niet bij dan kunt u kunt altijd vrijblijvend informeren wat de bezorgkosten zijn.

FRIESLAND

A

Aalsum 

Abbega 

Abbegaasterketting

Abbengawier

Abbewier 

Achlum

Aegum 

Aekinga

Akkerwoude 

Akkrum

Akmarijp 

Allardsoog 

Allingawier

Almenum

Anjum 

Anneburen 

Appelscha 

Arkens

Arkum

Arum

Atzeburen 

Augsbuurt 
Augustinusga

B

Baaiduinen

Baard

Baarderburen 

Baburen

Baijum 

Bakhuizen 

Bakkeveen 

Balk

Ballingbuur

Ballum

Bandsloot

Bantega 

Bargebek

Barrum

Bartlehiem

Beers 

Beetgum 

Beetgumermolen 

Beetsterzwaag 

Bergum 

Berlikum 

Bernsterburen

Birdaard 

Birstum

Blauwhuis 

Blauwverlaat 

Blesdijke

Blessum 

Blija 

Blokken, De

Boteburen 

Boelenslaan 

Boer

Boijl 

Boksum 

Bollingawier 

Bolsward 

Bonkwerd

Bontebok

Boornbergum 

Boornzwaag 

Boornzwaag (bij Balk)

Bornwird 

Bornwirdhuizen 

Boteburen

Bovenburen 

Bozum 

Brantgum

Breezanddijk 

Britsum

Britswerd 

Broek 

Broeksterwoude

Brongerga 

Buitenpost 

Buitenstverlaat

Buren 
Buren, (Oosterzee)

Burgwerd 

Burum

Buweklooster 

C

Commissiepolle

Cornjum 

Cornwerd 

D

Damwoude 

Dantumawoude 

De Blesse

De Blijnse

De Hoeve

De Kampen

De Knijpe 

De Laatste Stuiver 

De Rijp 

De Tike

De Valom 

De Vlaren

De Veenhoop

De Wilgen 

Dedgum 

Deersum 

Deinum 

Delburen

Delfstrahuizen 

Dijken 

Dijkshorne 

Dokkum

Dokkumer Nieuwe Zijlen 

Domwier

Dongjum

Doniaburen

Doniaga 

Donkerbroek

Draaisterhuizen

Drachten

Drachtstercompagnie 

Drieboerehuizen 

Driesum 

Drogeham 

Dronrijp 

E

Echten 

Echtenerbrug 

Edens 

Ee 

Eemswoude

Eernewoude 

Eesterga 

Eestrum 

Egbertsgaasten

Egypte

Eilanderbult 

Elahuizen 

Elsloo

Engelum 

Engwerd

Engwier

Engwierum 

Exmorra 

Exmorrazijl 

F

Fatum

Ferwerd 

Ferwoude 

Finkeburen 

Finkum 

Firdgum 

Flansum 

Fochteloo

Folgeren

Follega 

Folsgare 

Fons

Formerum 

Foudgum

Franeker 

Friens

Frieschepalen 

G

Gaast

Gaasten

Gaastmeer 

Galamadammen

Galhoek

Garijp 

Gauw 

Genum 

Gerkesklooster-Stroobos 

Gersloot 

Giekerk  

Giekerkerhoek

Gietersebrug

Goënga 

Goëngahuizen 

Goingarijp 

Gooium

Gorredijk 

Goutum

Grauwe Kat

Greonterp

Groot Medhuizen

Grote Wiske

Grouw 

H

Halfweg

Hallum

Hallumerhoek

Hamshorn 

Hantum

Hantumeruitburen 

Hantumerhoek 

Hantumhuizen 

Hardegarijp

Harich

Harkema

Harkezijl

Harlingen 

Hartwerd

Haskerdijken 

Haskerhorne 

Hatsum

Haijum

Haule

Haulerwijk 

Hee

Heeg 

Heerenveen 

Heide

It Heidenskip

Hemelum 

Hemert

Hemmemabuurt

Hempens 

Hemrik 

Hemrikerverlaat 

Hennaard 

Herbaijum 

Hiaure

Hichtum

Hidaard

Hieslum

Hijlaard 

Hijum

Hindeloopen 

Hitzum 

Hogebeintum

Hollum

Holprijp

Holwerd

Hommerts

Hooibergen
Hoogzand 

Hoorn

Hoornsterzwaag 

Hoptille

Horne 

Hornsterburen

Horp

Houtigehage 

Huins 

I

Idaard 

Idsegahuizum 

Idserdaburen

Idskenhuizen 

Idzega 

IJlst 

IJsbrechtum 

Indijk (Wymbritseradeel) 

Indijk (Littenseradeel)

Indijk (Tietjerksteradeel)

Iniaheide

Irnsum 

Itens

J

Janssenstichting

Janum 

Jellum

Jelsum

Jet

Jislum

Jonkershuizen

Jonkersland 

Jorwerd 

Joure 

Jousterp

Jouswerd

Jouswier

Jubbega derde sluis

Jubbega 

Jutrijp 

K

Kaard

Kampen

Katlijk 

Kerkeburen

Kettingwier

Kie

Kiesterzijl

Kimswerd 

Kingmatille

Kinnum 

Kleine Gaastmeer

Kleinegeest 

Klein Groningen

Kleine Wiske

Klein Medhuizen

Kleine Wieren

Kletterbuurt 

Klooster Anjum 

Klooster-Lidlum 

Koehool

Kolderwolde 

Kollum

Kollumerpomp

Kollumerzwaag 

Kooihuizen

Kooisloot

Kooiplaats

Kootstertille 

Kornwerderzand 

Kortehemmen 

Kortwoude 

Kortezwaag

Koudehuizum

Koudum

Koufurderrige

Koum

Kubaard

Kuikhorne 

L

Laad en Zaad

Laakwerd

Laaxum 

Landerum

Langedijke

Langelille

Langezwaag 

Langweer 

Leeuwarden 

Legemeer 

Lekkerterp

Lekkum

Lemmer 

Lichtaard

Lies

Lytshuizen

Lioessens 

Lions 

Lippenhuizen 

Loënga 

Lollum

Longerhouw 

Luchtenveld

Luinjeberd 

Lutjelollum

Lutkepost 

Lutkewierum 

Luxterhoek

Luxwoude 

M

Maemert

Makkinga 

Makkum

Mantgum

Marrum

Marssum

Meilahuizen

Menaldum 

Metslawier 

Middelburen 

Midlum

Midsburen

Midsland

Midsland aan Zee

Midsland-Noord

Miedum (Leeuwarden)

Miedum (Waadhoeke)

Mildam

Minnertsga

Mirns

Moddergat

Molenend

Molkwerum

Morra

Moskou

Munnekeburen

Munnekezijl

Murmerwoude

N

Naarderburen

Nes (Ameland)

Nes (Boornsterhem)

Nes (Dongeradeel

Niawier

Nieuw Buren

Nieuwebildtdijk

Nieuwebildtzijl

Nieuwebrug

Nieuwehorne

Nieuweschoot

Nieuwe Vaart

Nij Altoenae

Nij Beets 

Nijeberkoop

Nijega

Nijehaske

Nijeholtpade

Nijeholtwolde

Nijelamer

Nijemirdum

Nijetrijne

Nijezijl

Nijhuizum

Nijklaester

Nijland 

Noordbergum

Noordermeer

Noordwolde

O

Oenkerk

Offingawier

Oldeberkoop

Oldeboorn

Oldeholtpade

Oldeholtwolde

Oldelamer

Oldeouwer

Oldetrijne

Olterterp

Oosterbierum

Oosterend (Littenseradeel)
Oosterend (Terschelling)

Oosterlittens

Oostermeer

Oosternijkerk

Oosterstreek

Oosterwierum

Oosterwolde

Oosterzee

Oosterzee-Buren

Oosthem (buurtschap)

Oosthem (dorp)

Oostmahorn

Oostrum

Oost-Vlieland

Oostwoud

Opeinde

Ophuis

Oppenhuize

Oranjewoud

Oud Beets

Oude Leije

Oude Schouw

Oude Terp

Oudebildtzijl

Oudega (Gaasterland-Sloten)

Oudega (Smallingerland)

Oudega (Wymbritseradeel)

Oudehaske

Oudehorne

Oudemirdum

Oudeschoot

Oudkerk

Oudwoude

Ouwsterhaule

Ouwster-Nijega

P

Paesens

Parrega

Peins

Peperga

Petersburg

Piaam

Pietersbierum

Pingjum

Poppingawier

Q

Quatrebras

R

Raard
Rauwerd

Ravenswoud

Reidswal

Reitsum

Ried

Rien

Rijperkerk

Rijs

Rijtseterp

Rinsumageest

Ritsumazijl

Rohel (Achtkarspelen)

Rohel (De Friese Meren)

Roodhuis

Roodeschuur

Roodkerk

Roordahuizum

Roptazijl

Rotstergaast

Rotsterhaule

Rottevalle

Rottum

Ruigahuizen

S

Sandfirden

Schalsum

Scharneburen

Scharl

Scharnegoutum

Scharsterbrug

Scherpenzeel

Schettens

Schiermonnikoog

Schillaard

Schingen

Schoterzijl

Schraard

Schrins

Schuilenburg

Schurega

Selmien

Sexbierum

Siegerswoude (Opsterland)

Siegerswoude (Tietjerksteradeel)

Sijbrandaburen

Sijbrandahuis

Sint Nicolaasga

Sint Annaparochie

Sint Jacobiparochie

Sintjohannesga

Slijkenburg

Sloten

Smalle Ee

Smallebrugge

Snakkerburen

Sneek

Snikzwaag

Sondel

Sonnega

Spanga

Spannenburg

Spannum

Spitsendijk

Stavoren

Steggerda

Stiens

Striep

Stroobos

Suameer

Suawoude

Sumarreheide

Surhuisterveen

Surhuizum

Surhuizumer Mieden

Swichum

T

Tacozijl

Tallum

Teerd

Teijeburen

Teerns

Teetlum

Ter Idzard

Terband

Tergracht

Terhorne 

Terkaple

Ternaard

Teroele

Terwispel

Terzool

Tibma

Tichelwerk

Truerd

Tietjerk

Tijnje

Tirns

Tjalhuizum

Tjalleberd

Tjeintgum

Tjerkgaast

Tjerkwerd

Tolsum

Triemen

Trophorne

Tritzum

Twijzel

Twijzelerheide

Tzum

Tzummarum

U

Uilesprong

Uiteinde

Uitwellingerga

Ureterp

Ureterp aan de Vaart

Ungabuurt

Ureterperverlaat

V

Vaardeburen

Veenklooster

Veenwouden

Veenwoudsterwal

Vegelinsoord

Veldburen

Veneburen

Vierhuis (De Friese Meren)

Vierhuis (Leeuwarden)

Vierhuizen (Wonseradeel)

Vijfhuizen (Achtkarspelen)

Vijfhuizen (Dongeradeel)

Vijfhuizen (Ferwerderadeel)

Vijfhuizen (Opsterland)

Vinkega

Visbuurt

Vosseburen

Vrouwbuurtstermolen
Vrouwenparochie

W

Waaxens (Dongeradeel)

Waaxens (Littenseradeel)

Wammerd

Wanswerd

Warfstermolen

Warga

Warns

Warstiens

Wartena

Waskemeer

Weidum

Welsrijp

Welgelegen

West aan Zee

Westergeest

Westerlittens

Westernijkerk

Westhem

Westhoek

West-Terschelling

Wetsens

Wier

Wierum

Wieuwerd

Wijckel

Wijnaldum

Wijnjeterpverlaat

Wijnjewoude

Wijns

Winsum

Wirdum

Witmarsum

Witveen

Wolsum

Wolvega

Wommels

Wons

Workum

Woudsend

Wouterswoude

Wijtgaard

X

Y

Ypecolsga

Z

Zandbulten

Zandhuizen

Zevenbuurt

Zuiderburen

Zuidereind

Zuiderend (Suwâld)

Zurich

Zwaagwesteinde

Zwagerbosch

Zwarte Haan

Zweins