Helaas kunnen we nog niet overal in Nederland bezorgen. 

Daar wordt hard aan gewerkt dus hou deze website in de gaten.
Er komen steeds meer ballonartiesten/kunstenaars bij zodat we meer plaatsen kunnen bezorgen en ook de bezorgkosten laag kunnen houden. (dus het is mogelijk dat de bezorgkosten lager worden)
Alle plaatsen met groen bezorgen wij op dit moment.
Staat uw plaats er niet bij dan kunt u kunt altijd vrijblijvend informeren wat de bezorgkosten zijn.

Afhaal mogelijkheid in de volgende woonplaatsen
Wij bieden u ook de mogelijkheid om onze ballon bloemen boeketten op afspraak af te halen.
Hieronder staan de afhaal plaatsen
Zet bij opmerkingen graag afhalen in .......................
En zet ook de tijd erbij wanneer u langs wil komen.
U krijgt dan van ons een berichtje of dat mogelijk is en ook het afhaaladres.
Mocht dat niet lukken dan geven wij u een tijd door wanneer het wel kan.
Onze ballon bloemen boeketten blijven zeker 2 weken lang mooi.  (soms wel 4 tot 5 weken)
Dus het kan ook eerder opgehaald worden.
hieronder de woonplaatsen waar het mogelijk is.
AFHAAL PLAATSEN
Makkum

 

FRIESLAND

A

Aalsum  

Abbega                                             Bezorgkosten 14,50

Abbegaasterketting                     Bezorgkosten  13,50  

Abbengawier

Abbewier 

Achlum                                           Bezorgkosten  10,00

Aegum 

Aekinga

Akkerwoude 

Akkrum

Akmarijp 

Allardsoog 

Allingawier                                    Bezorgkosten   5,00

Almenum                                       Bezorgkosten 13,50

Anjum 

Anneburen 

Appelscha 

Arkens

Arkum                                            Bezorgkosten  11,00

Arum                                              Bezorgkosten  8,00

Atzeburen                                        Bezorgkosten  8,50

Augsbuurt 
Augustinusga

B

Baaiduinen

Baard

Baarderburen                                  Bezorgkosten 8,00

Baburen                                          Bezorgkosten 9,50

Baijum 

Bakhuizen 

Bakkeveen 

Balk

Ballingbuur

Ballum

Bandsloot

Bantega 

Bargebek

Barrum

Bartlehiem

Beers 

Beetgum 

Beetgumermolen 

Beetsterzwaag 

Bergum 

Berlikum 

Bernsterburen

Birdaard 

Birstum

Blauwhuis                                     Bezorgkosten 13,00

Blauwverlaat 

Blesdijke

Blessum 

Blija 

Blokken, De                                   Bezorgkosten 9,50

Boteburen 

Boelenslaan 

Boer

Boijl 

Boksum 

Bollingawier 

Bolsward                                       Bezorgkosten 8,50

Bonkwerd

Bontebok

Boornbergum 

Boornzwaag 

Boornzwaag (bij Balk)

Bornwird 

Bornwirdhuizen 

Boteburen

Bovenburen 

Bozum 

Brantgum

Breezanddijk 

Britsum

Britswerd 

Broek 

Broeksterwoude

Brongerga 

Buitenpost 

Buitenstverlaat

Buren 
Buren, (Oosterzee)

Burgwerd                                          Bezorgkosten  11,00

Burum

Buweklooster 

C

Commissiepolle

Cornjum 

Cornwerd                                           Bezorgkosten 5,00

D

Damwoude 

Dantumawoude 

De Blesse

De Blijnse

De Hoeve

De Kampen

De Knijpe 

De Laatste Stuiver 

De Rijp 

De Tike

De Valom 

De Vlaren                                             Bezorgkosten 11,00

De Veenhoop

De Wilgen 

Dedgum                                                Bezorgkosten  8,50

Deersum 

Deinum 

Delburen

Delfstrahuizen 

Dijken 

Dijkshorne 

Dokkum

Dokkumer Nieuwe Zijlen 

Domwier

Dongjum

Doniaburen                                            Bezorgkosten 8,00

Doniaga 

Donkerbroek

Draaisterhuizen

Drachten

Drachtstercompagnie 

Drieboerehuizen 

Driesum 

Drogeham 

Dronrijp 

E

Echten 

Echtenerbrug 

Edens                                              Bezorgkosten 15,00

Eemswoude                                   Bezorgkosten  9,50

Eernewoude 

Eesterga 

Eestrum 

Egbertsgaasten

Egypte

Eilanderbult 

Elahuizen 

Elsloo

Engelum 

Engwerd

Engwier                                           Bezorgkosten 5,00

Engwierum 

Exmorra                                           Bezorgkosten 5,00      

Exmorrazijl                                      Bezorgkosten 5,00

F

Fatum

Ferwerd 

Ferwoude                                         Bezorgkosten 7,00

Finkeburen 

Finkum 

Firdgum 

Flansum 

Fochteloo

Folgeren

Follega 

Folsgare                                            Bezorgkosten 13,00

Fons

Formerum 

Foudgum

Franeker 

Friens

Frieschepalen 

G

Gaast                                                 Bezorgkosten 6,00

Gaasten

Gaastmeer 

Galamadammen

Galhoek

Garijp 

Gauw 

Genum 

Gerkesklooster-Stroobos 

Gersloot 

Giekerk  

Giekerkerhoek

Gietersebrug

Goënga 

Goëngahuizen 

Goingarijp 

Gooium                                                  Bezorgkosten 5,00

Gorredijk 

Goutum

Grauwe Kat                                           Bezorgkosten 7,00

Greonterp                                              Bezorgkosten 13,00

Groot Medhuizen

Grote Wiske                                          Bezorgkosten 14,50

Grouw 

H

Halfweg

Hallum

Hallumerhoek

Hamshorn 

Hantum

Hantumeruitburen 

Hantumerhoek 

Hantumhuizen 

Hardegarijp

Harich

Harkema

Harkezijl                                              Bezorgkosten 5,00

Harlingen                                            Bezorgkosten  14,50

Hartwerd                                            Bezorgkosten 11,50

Haskerdijken 

Haskerhorne 

Hatsum

Haijum

Haule

Haulerwijk 

Hee

Heeg 

Heerenveen 

Heide

It Heidenskip                                     Bezorgkosten 15,00

Hemelum 

Hemert

Hemmemabuurt

Hempens 

Hemrik 

Hemrikerverlaat 

Hennaard 

Herbaijum 

Hiaure

Hichtum                                               Bezorgkosten 10,00

Hidaard                                                Bezorgkosten 13,50

Hieslum                                                Bezorgkosten 8,50

Hijlaard 

Hijum

Hindeloopen 

Hitzum                                                 Bezorgkosten 13,50

Hogebeintum

Hollum

Holprijp                                                Bezorgkosten 12,00

Holwerd

Hommerts

Hooibergen
Hoogzand 

Hoorn

Hoornsterzwaag 

Hoptille

Horne 

Hornsterburen

Horp

Houtigehage 

Huins 

I

Idaard 

Idsegahuizum                                             Bezorgkosten 5,00

Idserdaburen                                              Bezorgkosten 9,50

Idskenhuizen 

Idzega 

IJlst 

IJsbrechtum 

Indijk (Wymbritseradeel) 

Indijk (Littenseradeel)

Indijk (Tietjerksteradeel)

Iniaheide

Irnsum 

Itens

J

Janssenstichting

Janum 

Jellum

Jelsum

Jet

Jislum

Jonkershuizen                                      Bezorgkosten 11,00

Jonkersland 

Jorwerd 

Joure 

Jousterp                                                Bezorgkosten 8,00

Jouswerd                                              Bezorgkosten 13,50

Jouswier

Jubbega derde sluis

Jubbega 

Jutrijp 

K

Kaard

Kampen

Katlijk 

Kerkeburen

Kettingwier

Kie

Kiesterzijl

Kimswerd                                                Bezorgkosten 10,00

Kingmatille

Kinnum 

Kleine Gaastmeer

Kleinegeest 

Klein Groningen

Kleine Wiske                                           Bezorgkosten 14,50

Klein Medhuizen

Kleine Wieren

Kletterbuurt 

Klooster Anjum 

Klooster-Lidlum 

Koehool

Kolderwolde 

Kollum

Kollumerpomp

Kollumerzwaag 

Kooihuizen                                               Bezorgkosten 5,00

Kooisloot

Kooiplaats

Kootstertille 

Kornwerderzand                                      Bezorgkosten 10,00

Kortehemmen 

Kortwoude 

Kortezwaag

Koudehuizum                                           Bezorgkosten 5,00

Koudum

Koufurderrige

Koum

Kubaard                                                  Bezorgkosten 13,50

Kuikhorne 

L

Laad en Zaad                                         Bezorgkosten 9,50
Laakwerd                                                Bezorgkosten 11,50

Laaxum 

Landerum

Langedijke

Langelille

Langezwaag 

Langweer 

Leeuwarden 

Legemeer 

Lekkerterp

Lekkum

Lemmer 

Lichtaard

Lies

Lytshuizen

Lioessens 

Lions 

Lippenhuizen 

Loënga 

Lollum                                                     Bezorgkosten 9,50

Longerhouw                                           Bezorgkosten 6,00

Luchtenveld

Luinjeberd 

Lutjelollum                                               Bezorgkosten 13,50

Lutkepost 

Lutkewierum 

Luxterhoek

Luxwoude 

M

Maemert

Makkinga 

Makkum                                                   Bezorgkosten 5,00

Mantgum

Marrum

Marssum

Meilahuizen

Menaldum 

Metslawier 

Middelburen 

Midlum

Midsburen

Midsland

Midsland aan Zee

Midsland-Noord

Miedum (Leeuwarden)

Miedum (Waadhoeke)

Mildam

Minnertsga

Mirns

Moddergat

Molenend

Molkwerum

Morra

Moskou

Munnekeburen

Munnekezijl

Murmerwoude

N

Naarderburen

Nes (Ameland)

Nes (Boornsterhem)

Nes (Dongeradeel

Niawier

Nieuw Buren

Nieuwebildtdijk

Nieuwebildtzijl

Nieuwebrug

Nieuwehorne

Nieuweschoot

Nieuwe Vaart

Nij Altoenae

Nij Beets 

Nijeberkoop

Nijega

Nijehaske

Nijeholtpade

Nijeholtwolde

Nijelamer

Nijemirdum

Nijetrijne

Nijezijl

Nijhuizum                                                 Bezorgkosten 11,50

Nijklaester

Nijland                                                      Bezorgkosten 11,50

Noordbergum

Noordermeer

Noordwolde

O

Oenkerk

Offingawier

Oldeberkoop

Oldeboorn

Oldeholtpade

Oldeholtwolde

Oldelamer

Oldeouwer

Oldetrijne

Olterterp

Oosterbierum

Oosterend (Littenseradeel)
Oosterend (Terschelling)

Oosterlittens

Oostermeer

Oosternijkerk

Oosterstreek

Oosterwierum

Oosterwolde

Oosterzee

Oosterzee-Buren

Oosthem (buurtschap)                          Bezorgkosten 7,50  

Oosthem (dorp)                                      Bezorgkosten 15,00

Oostmahorn

Oostrum

Oost-Vlieland

Oostwoud

Opeinde

Ophuis

Oppenhuize

Oranjewoud

Oud Beets

Oude Leije

Oude Schouw

Oude Terp

Oudebildtzijl

Oudega (Gaasterland-Sloten)

Oudega (Smallingerland)

Oudega (Wymbritseradeel)

Oudehaske

Oudehorne

Oudemirdum

Oudeschoot

Oudkerk

Oudwoude

Ouwsterhaule

Ouwster-Nijega

P

Paesens

Parrega                                             Bezorgkosten 8,00

Peins

Peperga

Petersburg

Piaam                                               Bezorgkosten 5,00

Pietersbierum

Pingjum                                            Bezorgkosten 7,50

Poppingawier

Q

Quatrebras

R

Raard
Rauwerd

Ravenswoud

Reidswal

Reitsum

Ried

Rien

Rijperkerk

Rijs

Rijtseterp                                                 Bezorgkosten 9,50

Rinsumageest

Ritsumazijl

Rohel (Achtkarspelen)

Rohel (De Friese Meren)

Roodhuis                                                  Bezorgkosten 15,00

Roodeschuur

Roodkerk

Roordahuizum

Roptazijl

Rotstergaast

Rotsterhaule

Rottevalle

Rottum

Ruigahuizen

S

Sandfirden

Schalsum

Scharneburen                              Bezorgkosten 8,00

Scharl

Scharnegoutum

Scharsterbrug

Scherpenzeel

Schettens                                     Bezorgkosten  6,50

Schiermonnikoog

Schillaard

Schingen

Schoterzijl

Schraard                                       Bezorgkosten 5,00

Schrins

Schuilenburg

Schurega

Selmien

Sexbierum

Siegerswoude (Opsterland)

Siegerswoude (Tietjerksteradeel)

Sijbrandaburen

Sijbrandahuis

Sint Nicolaasga

Sint Annaparochie

Sint Jacobiparochie

Sintjohannesga

Slijkenburg

Sloten

Smalle Ee

Smallebrugge

Snakkerburen

Sneek                                                Bezorgkosten 15,00

Snikzwaag

Sondel

Sonnega

Spanga

Spannenburg

Spannum

Spitsendijk

Stavoren

Steggerda

Stiens

Striep

Stroobos

Suameer

Suawoude

Sumarreheide

Surhuisterveen

Surhuizum

Surhuizumer Mieden

Swichum

T

Tacozijl

Tallum

Teerd

Teijeburen

Teerns

Teetlum                                        Bezorgkosten 14,50

Ter Idzard

Terband

Tergracht

Terhorne 

Terkaple

Ternaard

Teroele

Terwispel

Terzool

Tibma

Tichelwerk

Truerd

Tietjerk

Tijnje

Tirns                                           Bezorgkosten 14,50

Tjalhuizum                                 Bezorgkosten 13,50

Tjalleberd

Tjeintgum

Tjerkgaast

Tjerkwerd                                  Bezorgkosten 9,50

Tolsum                                       Bezorgkosten 11,50

Triemen

Trophorne

Tritzum

Twijzel

Twijzelerheide

Tzum                                          Bezorgkosten 14,50

Tzummarum

U

Uilesprong

Uiteinde

Uitwellingerga

Ureterp

Ureterp aan de Vaart

Ungabuurt

Ureterperverlaat

V

Vaardeburen

Veenklooster

Veenwouden

Veenwoudsterwal

Vegelinsoord

Veldburen

Veneburen

Vierhuis (De Friese Meren)

Vierhuis (Leeuwarden)

Vierhuizen (Wonseradeel)                           Bezorgkosten 5,00

Vijfhuizen (Achtkarspelen)

Vijfhuizen (Dongeradeel)

Vijfhuizen (Ferwerderadeel)

Vijfhuizen (Opsterland)

Vinkega

Visbuurt

Vosseburen

Vrouwbuurtstermolen
Vrouwenparochie

W

Waaxens (Dongeradeel)

Waaxens (Littenseradeel)

Wammerd

Wanswerd

Warfstermolen

Warga

Warns

Warstiens

Wartena

Waskemeer

Weidum

Welsrijp

Welgelegen                                           Bezorgkosten 13,00

West aan Zee

Westergeest

Westerlittens                                         Bezorgkosten 11,50

Westernijkerk

Westhem                                               Bezorgkosten13,00

Westhoek

West-Terschelling

Wetsens

Wier

Wierum

Wieuwerd

Wijckel

Wijnaldum

Wijnjeterpverlaat

Wijnjewoude

Wijns

Winsum

Wirdum

Witmarsum                                              Bezorgkosten 5,50

Witveen

Wolsum                                                     Bezorgkosten 13,00

Wolvega

Wommels                                                  Bezorgkosten 12,00

Wons                                                         Bezorgkosten 5,00

Workum                                                    Bezorgkosten 11,50

Woudsend

Wouterswoude

Wijtgaard

X

Y

Ypecolsga

Z

Zandbulten

Zandhuizen

Zevenbuurt

Zuiderburen

Zuidereind

Zuiderend (Suwâld)
Zurich                                                          Bezorgkosten 7,00

Zwaagwesteinde

Zwagerbosch

Zwarte Haan

Zweins

Ballonbloemen.nl           Tel. 0181-393921            E-Mail